Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży krajowej ADMEL POLSKA Sp.z o.o.
 ADMEL POLSKA Sp.z o.o., ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy,
 Tel. (22) 758 4909, fax. (22) 7303737 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Ogólne Warunki Sprzedaży Krajowej ADMEL POLSKA Sp.z o.o. stosuje się wyłącznie przy sprzedaży krajowej towarów i usług oferowanych przez ADMEL POLSKA Sp.z o.o. "Sprzedającym" jest firma ADMEL POLSKA Sp.z o.o. z siedzibą w ul. Krzywa 1 , 05-805 Otrębusy, termin „Kupujący” oznacza osobę fizyczną lub prawną nabywającą Towary na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, natomiast termin „Towary” oznacza produkty usługi które Sprzedający będzie dostarczać Kupującemu na podstawie zaakceptowanego zamówienia. Sprzedaż krajowa oznacza sprzedaż towarów i usług kiedy Kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski.

2) Sprzedający publikuje Ogólne Warunki Sprzedaży ADMEL POLSKA Sp.z o.o. na swojej stronie internetowej www.admel.com.pl, udostępniając tym samym warunki tego regulaminu Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący może kopiować Ogólne Warunki Sprzedaży ADMEL POLSKA Sp. z o.o. ze strony Sprzedającego oraz dowolnie je przechowywać i odtwarzać.

3) Ogólne Warunki Sprzedaży nie dotyczą sprzedaży, dla których została zawarta na piśmie osobna umowa lub kontrakt na dostawę towarów lub usług.

4) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedającego w celach: wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów. Kupujący zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z dnia 9 września 2002 roku) wyraża również zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych i w tym celu zobowiązany jest do przekazania adresu poczty elektronicznej do korespondencji ze Sprzedającym. Sprzedający gwarantuje, że dane Kupującego nie zostaną udostępnione osobom trzecim i innym firmom.

5) Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o treści odmiennej od ogólnych warunków sprzedaży ADMEL POLSKA Sp.z o.o. nie są akceptowane przez ADMEL POLSKA Sp.z o.o. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Kupującego są wiążące ADMEL POLSKA Sp.z o.o. jedynie, gdy zostały zaakceptowane przez ADMEL POLSKA Sp.z o.o. w formie pisemnej.

§1

PRZEDMIOT I ZAKRES OFERTY

1) OFERTA PISEMNA

a) Warunki oferty dotyczą wyłącznie towarów i usług wymienionych w ofercie pisemnej i nie zobowiązują Sprzedającego do dodatkowych dostaw i usług.

b) Oferta Sprzedającego jest ważna jeden miesiąc od daty jej wystawienia chyba, że na ofercie zaznaczono inaczej.

c) Przed realizacją pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonej przez siebie działalności.

- aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- zaświadczenie o numerze NIP.


2) OFERTA KATALOGOWA

a) Informacje podane w katalogach, folderach, serwisach internetowych, na zdjęciach i rysunkach technicznych oraz innych nośnikach reklamy mają charakter wyłącznie informacyjny i obowiązują Sprzedającego tylko wtedy, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez osoby upoważnione pod rygorem nieważności.

b) W związku z prowadzoną polityką ciągłego rozwoju Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyżej wymienionych materiałach w dowolnym terminie bez obowiązku informowania o zaistniałych zmianach.

c) Przekazane materiały Kupującemu są własnością Sprzedającego. Kopiowanie, nanoszenie zmian w prezentowanych danych oraz wykorzystanie zmienionych danych bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

§3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1) Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza parametry produktu.

2) Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem.

3) Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko powstania ognia.

4) Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa gwarantujący niezawodną pracę.

§4

ZAWARCIE UMOWY

1) Sprzedający odpowiada na zapytanie i składa kupującemu ofertę poprzez e-mail lub wysyłając fax,listem. W odpowiedzi na ofertę Kupujący dokonuje zamówienia e-mailem, faxem, listownie, telefonicznie lub osobiście. Sprzedający może żądać potwierdzenia zamówienia złożonego telefonicznie na piśmie.

2) Oferta Sprzedającego jest ważna 30 dni, chyba, że w ofercie podano inaczej.

3) Kupujący może złożyć zamówienie pomimo braku oferty od Sprzedającego. Sprzedający może przyjąć zamówienie przez dokonanie potwierdzenia zamówienia e-mailem, faxem, listownie lub telefonicznie lub poprzez dostarczenie Kupującemu zamówionych towarów. W takim wypadku zamówienie Kupującego poczytuje się za ofertę zakupu.

4) Kupujący nie może anulować żadnego zamówienia przyjętego przez Sprzedającego, z wyjątkiem sytuacji, w której upoważniony przedstawiciel Sprzedającego wyda stosowną pisemną zgodę.

5) Adresy, na jakie należy przesyłać zamówienia:

a) fax +48 22 730 37 37

b) e-mail: admel@admel.com.pl

c) ADMEL POLSKA Sp.z o.o. , 05-805 Otrębusy , ul. Krzywa 1

§5

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego podane są wyrażone w złotych polskich (PLN) lub walucie EURO .


2) Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego wskazane w ofertach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku.

3) Terminy płatności .Kupujący dokona pełnej zapłaty za Towary wskazane na fakturze przez Sprzedającego w ustalonym na fakturze terminie.

4) Jeżeli Kupujący nie dokona jakiejkolwiek zapłaty w wymaganym terminie, wówczas Sprzedający może:

a) odstąpić od umowy lub zawiesić wszelkie dalsze dostawy na rzecz Kupującego;

b) zaliczyć wszelkie dokonane przez Kupującego płatności na poczet należnych odsetek lub należności za towary dostarczone na mocy innej umowy pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym (niezależnie od wskazanego przeznaczenia wyżej wymienionych płatności przez Kupującego).

5) Sprzedający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług-NIP nr 534-248-63-62 i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.

6) W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT na towary i usługi określone w złożonym i przyjętym zamówieniu.

7) W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty przez Kupującego, Sprzedający może dochodzić odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§6

DOSTAWA TOWARU, OPAKOWANIA, KOSZTY ODBIORU

1) Ceny podane w ofertach dotyczą opakowań jednostkowych lub ich wielokrotności. Zamówienie Kupującego dotyczące innych ilości niż w opakowaniach jednostkowych będzie powodować obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami. Sprzedający poinformuje Kupującego o dodatkowych kosztach związanym z zamówieniem towarów w niestandardowych ilościach.

2) Warunki transportu. Rodzaj transportu towaru zamówionego przez Kupującego, wybierany jest przez Sprzedającego według jego kryteriów chyba, że Kupujący określi inaczej w zamówieniu.

3) Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar od Sprzedającego w miejscu i terminie wskazanym w zamówieniu, a w przypadku braku takiego wskazania odebrać towar w swojej siedzibie.

4) Termin wydania towaru daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru z magazynu Sprzedającego.

5) Dostarczenie Towaru na koszt Sprzedającego będzie odbywało się wyłącznie za pośrednictwem spedytorów, z którymi Sprzedający ma podpisane umowy spedycyjne.

6 ) Opłaty za dostawę towaru:

a) Koszty transportu pokrywa Kupujący.

7) W przypadku transakcji realizowanych w warunkach przedpłaty, czas dostawy liczy się po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedającego.

§7

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie po jego otrzymaniu od Kupującego przesłane emailem, faxem lub w inny sposób pośredni, jeśli towar znajduje się w magazynie Sprzedający chyba, że kupujący określi inny żądany termin dostawy. W pozostałych przypadkach towar jest dostarczany w terminie indywidualnie uzgodnionym, albo w terminie określonym na potwierdzeniu zamówienia.

2) Sprzedający jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego zamówienia występują następujące okoliczności: siła wyższa rozumiana jako lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów,

3) Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 2)powoduje zawieszenie wykonania zamówienia

do czasu ustania tych okoliczności.

4) Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej. Dostawa może być wstrzymana, gdy zamówienie Kupującego przekracza przyznany mu limit kredytu lub, gdy Kupujący ma na swoim koncie przeterminowane faktury.

5) Wydanie towaru następuje z chwilą, gdy towar opuści magazyn Sprzedającego poprzez wydanie go Kupującemu lub, jeżeli towar dostarczany jest przez przewoźnika (pocztą lub innymi środkami transportu) wydanie towaru następuje z chwilą wydania go przewoźnikowi.

6) Jeśli Sprzedający nie będzie w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionych towarów w ustalonym terminie, zawiadomi Kupującego o nowym terminie dostawy. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia nowego terminu dostawy, brak potwierdzenia nowego terminu dostawy w ciągu trzech dni roboczych poczytany będzie jako akceptację nowego terminu dostawy. W tym przypadku roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionego terminu dostawy są wyłączone.

7) W przypadku braku akceptacji nowego terminu dostawy przez Kupującego, uznaje się, że Kupujący odstąpił od umowy. W tym przypadku roszczenia Kupującego z tytułu opóźnionego terminu dostawy są wyłączone.

§8

GWARANCJA

1) CZAS TRWANIA GWARANCJI

A) Okres gwarancji sprzedanych przez Sprzedającego towarów wynosi 24 miesiące od dnia wydania towaru.

b) Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego.

c) Towary wymienione lub części naprawione w okresie gwarancji z tytułu zgłoszonych wad podlegają gwarancji przez okres 12 miesięcy.

2) ZAKRES GRAWANCJI

a) Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych Kupującemu towarach w przypadku, gdy wady te powstały z błędnej koncepcji sporządzonej przez Sprzedającego, wadliwego surowca lub wykonania.

b) Sprzedający nie odpowiada za wady towaru wynikłe z winy: -narzuconej koncepcji wykonania i montażu przez Kupującego, -nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, -przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.

c) Wyklucza się gwarancję w razie wymiany towaru lub napraw wynikających ze zwykłego zużycia towaru, a także uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku nadzoru, złego wykorzystania, nieprzestrzegania reguł sztuki elektrycznej.

d) Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie o wadach niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni licząc od dnia ujawnienia wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich wystąpienia oraz rodzaj urządzenia, w jakim zastosowano towar oraz charakter instalacji.

e) Reklamacja nie obowiązuje towarów uszkodzonych w wyniku okoliczności, które nie podlegały kontroli Sprzedającego.

§9

RĘKOJMIA ZA WADY

1) Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić dostarczone towary i zawiadomić o wadach lub brakach ilościowych. Wady powinny być szczegółowo opisane w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli jest to technicznie możliwe, to powinny być podane parametry techniczne, które nie są spełnione oraz jak daleko odbiegają od podanych w specyfikacji. Jeżeli wady są widoczne, to powinny być załączone zdjęcia, które to dokumentują. W razie, jeżeli informacje

2) W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad, Kupujący może żądać dostarczenia towarów wolnych od wad, uzupełnienia braków ilościowych. Wybór jednego z tych uprawnień należy do Kupującego, jednak w razie zgłoszenia żądania usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad Sprzedający ostatecznie ma prawo decyzji, czy wady usunie, czy wymieni towar na wolny od wad. Koszty dostarczenia towarów wolnych od wad lub uzupełnienia braków ilościowych ponosi Kupujący.

3) Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, przy czym zgłoszenie rozumiane jest jako dostarczenie reklamowanego towaru wraz z pismem reklamacyjnym, zobowiązuje się do ustosunkowania się do niej w formie pisemnej. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wad , a jeżeli nie będzie to możliwe, wymiany na towar wolny od wad. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych, termin rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu. W razie stwierdzenia, że reklamacja była nieuzasadniona Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami badania.

4) Reklamacje dostaw, reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz dotyczące uszkodzeń w transporcie, muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów.

5) W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora - kuriera, Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i powiadomić Sprzedającego. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

6) Kupującemu przysługują roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w związku z wadami fizycznymi lub brakami ilościowymi towaru tylko wtedy, gdy Sprzedający wyrządził Kupującemu szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

7) Rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z zalecanymi środkami ostrożności użycia z §3, montażu, konserwacji oraz wad spowodowanych przez naprawy dokonywane przez Kupującego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie.

8) Koszty transportu naprawionych lub wymienionych towarów w wyniku gwarancji obciążają Kupującego.

§10

ZMIANY I KWESTIE SPORNE

1) W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

2) Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.

3) Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczą niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego. ADMEL POLSKA Sp.z o.o.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło